info

Članci

Sakroilijakalni

Sakroilijakalni je koji je u svezi s zglobom koji se sastoji od krstačne i sjedne kosti. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Salinitet

Salinitet je ukupna količina otopljenih soli u morskoj ili jezerskoj vodi izražena u g/kg ili u promilima.

Više ›

Samofinanciranje

Samofinanciranje je financiranje vlastitim kapitalom. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Samozaposlenik

Samozaposlenik je poslodavac koji upravlja poslovnim subjektom i zapošljava jednog ili više zaposlenika te osoba koje radi za vlastiti račun i ne upošljava zaposlenike.

Više ›

Satira

Satira je književna vrsta koja ismijava mane pojedinaca ili društva. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Savana

Savana je tropski kraj između ekvatorijalne šume i vruće, suhe pustinje gdje je klima uvijek vruća. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

SEC

SEC je kratica za Securitiee and Exchange Commission. Poseban je državni organ u SAD-u za kontrolu financijskih tržišta i vrijednosnih papira. u nas tu zadaću ima Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Sedimentne (taložne) stijene

Sedimentne odnosno taložne stijene je nastale od starijih stijena taloženjem nanosa, lučenjem i skrućivanjem mineralnih otopina, ili od raspadnutih i cementiranjem učvršćenih ostataka organizama.

Više ›

Segmentacija tržišta

Segmentacija tržišta  je proces kojim se tržište dijeli u manje dijelove-segmente. To je proces kojim se potencijalne potrošače povezuje u kompaktne skupine koje imaju zajedničke potrebe i želje i koje će slično reagirati na marketinške napore pojedinog poslovnog subjekta. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Sekunda

Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma cezija 133. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Sekundarni novac

Sekundarni novac je novac banaka koje one stvaraju svojim aktivnom operacijama kao što su odobravanje kredita građanima i poduzećima.

Više ›

Sekundarno tržište

Sekundarno tržište je tržište za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira nakon njihove inicijalne distribucije. Na tržištima novca, tržište za depozitne certifikate, međubankarsko tržište, lokalne državne obveznice i komercijalne papire. Izvor: www.sibar-invest.ba

Više ›

Separatizam

Separatizam je težnja za nacionalnim, političkim, ekonomskim i kulturnim odvajanjem i zatvaranjem u odnosu na veću državnu organizaciju. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Servo upravljač

Servo upravljač je sustav za upravljanje kotačima koji smanjuje napor na volanu pri parkiranju i manevriranju malim brzinama. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Sezonska nezaposlenost

Sezonska nezaposlenost je nezaposlenost koja je povezana sa sezonskim mijenjanjem uvjeta zapošljavanja tijekom jedne godine.

Više ›