info

Članci

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajnu imovinu čine: • Zalihe ( sirovine i materijal, proizvodnja u tijeku, trgovačka roba, gotovi proizvodi…) • Potraživanja(potraživanja od poduzeća, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenih…) • Financijska imovina (udjeli – dionice, zajmovi poduzecima, vrijednosni papiri… • novac u banci i blagajni, • tu još spada i sitni inventar (vijek trajanja do jedne godine).

Više ›